Az egybenegy.hu felhasználási feltételei

1. A felhasználási feltételek tartalma

Ezen dokumentum a https://www.egybenegy.hu internet címen elérhető weboldal (a továbbiakban: egybenegy.hu) felhasználási feltételeit tartalmazza, mely vonatkozik az oldal valamennyi látogatójára (a továbbiakban: Felhasználó), aki a weboldalt felkeresi, illetve használja. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja ezen felhasználási feltételeket.

2. A felhasználási feltételek módosítása

Az egybenegy.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel, egyoldalúan aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg az egybenegy.hu használatára vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek, és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is használja a weboldalt, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

3. Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

Az egybenegy.hu folyamatosan módosítja a tartalmát, szolgáltatásait és egyesek, akár meg is szűnhetnek. Az egybenegy.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntetheti bizonyos tartalmak, szolgáltatások biztosítását a Felhasználók számára, vagy bármikor korlátozásokat vezethet be a használatukra vonatkozólag. Ha egy tartalom, szolgáltatás megszűnik és az szükséges, akkor erre a Felhasználók kellő időben figyelmeztetést kapnak, hogy lehetőségük legyen a Felhasználónak az általuk feltöltött adatokat, információkat és tartalmakat menteni, amennyiben szükségük van rájuk, mely minden esetben a Felhasználó felelőssége, hogy ezt időben megtegye.

4. A felelősség kizárása

Az egybenegy.hu a tartalmat és a szolgáltatásait un. „adott állapotban” nyújtja, és nem vállal felelősséget azok használatából és/vagy korlátozásából és/vagy megszüntetéséből eredő üzleti és/vagy magánjellegű anyagi és nem anyagi természetű károkért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozólag.

A egybenegy.hu nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességérét és/vagy a weboldalon használható szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, az adott célra való alkalmasságáért valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A egybenegy.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okokkal (többek között, de nem kizárólag: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A egybenegy.hu nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz.

A egybenegy.hu nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén, vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a weblap közvetett vagy közvetlen használatából ered. A egybenegy.hu weblap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag a saját felelősségére teszi.

5. A egybenegy.hu karbantartása

A egybenegy.hu jogosult a weblap karbantartása érdekében a szolgáltatását szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az egybenegy.hu előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az egybenegy.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az egybenegy.hu mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.

6. A weblap biztonsága

A Felhasználó nem sértheti meg, és nem kísérelheti meg megsérteni az egybenegy.hu weboldal biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg az egybenegy.hu weboldal sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a weblap működését, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, elárasztása levelekkel, összeomlasztása, nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az egybenegy.hu weboldal rendeltetésszerű működését.

7. Felelősség

Az egybenegy.hu használata során a Felhasználó a tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért, jogsérelemért, valamint egyéb következményekért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az egybenegy.hu weboldallal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, az egybenegy.hu által megkövetelt intézkedést megtenni az ezeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó köteles az egybenegy.hu weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az egybenegy.hu weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben, vagy a felhasználási feltételek megszegése miatt éri. A Felhasználó felelőssége az egybenegy.hu igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a használat megszűnését követően is fennáll.

8. A tartalom megosztásra vonatkozó feltételek és megsértésük következményei

A egybenegy.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott valamennyi tartalomért és a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat feltöltő és megosztó Felhasználó a felelős. A egybenegy.hu weboldalra a Felhasználó által feltöltött és megosztott tartalomért a egybenegy.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

A egybenegy.hu weboldalra tilos feltölteni és megosztani bármely olyan tartalmat, mely nem a Felhasználó tulajdonát képezi, és/vagy sérti más szerzői jogát, és/vagy sérti a hatályos magyar jogszabályokat. Az ilyen tartalmak előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek.

A Felhasználó bármely tartalom feltöltésével és megosztásával lemond annak szerzői jogáról, melyet követően semmilyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet a feltöltött, ill. megosztott tartalmat illetően.

9. Felhasználási feltételek megsértésének következménye

Az egybenegy.hu kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a egybenegy.hu weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó megsérti az egybenegy.hu weboldal jelen Felhasználási feltételeit és/vagy jogszabályba ütközően, és/vagy visszaélésszerűen használja az egybenegy.hu weboldalt, akkor az egybenegy.hu jogosult előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a Felhasználói adatait és a Felhasználó által megosztott tartalmakat törölni.

Az utolsó módosítás ideje: 2017. november 9.

Az igazi spiritizmus a tiszta hitnek, a megelégedettségnek és a boldogító tudásnak a forrása.