A spiritizmus nem cél, hanem eszköz

A spiritizmus nem cél, hanem eszköz, vagyis egyetlen egy embernek sem lehet életcélja az, hogy ő spiritiszta legyen, hanem igenis minden embernek eszköze lehet a spiritizmus, ahhoz, hogy elfogadja a lélek halhatatlanságát, a szellemek létezését, hogy felvilágosítást kapjon általa önmagáról, rendeltetéséről, hogy általa megismerje önmagát és a megváltó Jézus Krisztust.

A spiritizmus eszköz ahhoz, hogy az ember megismerje ott a gondolat, az akarat és az érzésnek, mint végtelenül fontos cselekvő erőnek a mibenlétét, a mindenségnek, az anyagnak, a mindenséget éltető erőnek a mibenlétét, hogy a tudományos hitetlenséggel szemben fegyverei legyenek, mert ma már nem elég csak a szellemekre hivatkozni. Ma a spiritizmus állításait már ésszerű indokokkal, öntudatos gondolkozással, ismeretekkel és tudással kell alátámasztani.

A spiritizmus eszköz ahhoz, hogy az ember gyakorolja magát a felebaráti, testvéri szeretetben annyira, hogy napról napra több legyen azoknak a száma, akiket szeretni tud, akikért áldozatot tud hozni, akikért önmegtagadást lemondást tud gyakorolni. Ezért ti spiritiszták, ha észreveszitek, hogy testvéreitek közül csak egyetlen egyet is kevésbé szerettek ma, mint tegnap, vagy azt veszitek észre, hogy bármily okból távolodtok azoktól, kikkel előbb örömest voltatok együtt, akkor nézzetek magatokba és imádkozzátok, mert rossz úton jártok, és ne igyekezzétek megindokolni semmivel ezt a bűnt!

A spiritizmus eszköz ahhoz, hogy amit az ember a vallásban, a templomban, a hittanórákon és a bibliaórákon tanult, hogy azt a gyakorlati életben megvalósítsa, mert a templom padjain szótlanul ülve, azt megvalósítani nem lehet. Az általános emberszeretetnek és világbékének a megteremtéséhez gyakorlati tanfolyamra van szükség.

A spiritizmus eszköz ahhoz, hogy az ember eljusson az igazi felvilágosodáshoz, ahhoz a tudományhoz, amely az Isten előtt is tudomány és nem bolondság. A világ tudománya nem ad nekem vigaszt kétségbeesésben, a nyomorban, a szenvedésben, a spiritizmus tudománya ellenben igen, mert Istentől van, mert megmondja nekem, hogy ki vagyok én, honnan jöttem és hová megyek.

A spiritizmus segítő eszköze a vallásnak abban, hogy az ember ismerje Istennek igazi akaratát, hogy az Istennek nincs más akarata, mint szeretetben egyesíteni összes teremtett gyermekeit a vallások által, hogy létrejöjjön az egy akol, egy pásztor. Az akol tehát nem lehet sem a vallás, sem a spiritizmus, csak a szeretet, és a Pásztor pedig senki más, csak az Urunk, Jézusunk! A spiritizmus is és a vallás is egyformán vezetik az embereket a Krisztushoz és általa az Atyához. Tehát mindkettő az Isteni gondviselésnek, az Isteni bölcs előrelátásnak és a végtelen Isteni szeretetnek segítő eszköze, amelyek egymást kiegészítik.

A spiritizmus, mint eszköz működik a médiumok által és a vallás, mint eszköz működik a papok által már ősidők óta. Mert a pap tulajdonképpen az Isten médiuma, és a médium az Isten papja. Mindkettő által kell, hogy az Isten tiszta szellemei beszéljenek, mert csak akkor prófétálnak, beszélnek nyelveken, hol egy templomban, hol egy privát házban, ami az Istennek mindegy.

A spiritizmus, mint eszköz éppúgy működik csodákkal, mint a vallás alapját képező Ó és Újtestamentum, vagyis a Biblia. Mert a Biblia minden oldala tele van szellemjelenésekkel, szellembeszéddel. A Biblia tehát elsőrangú, spiritiszta könyv a maga nemében, mert csupa médiumok, illetve próféták által íratott meg! Hiszen Sámuel I. 9,9-ben világosan meg van írva, hogy akit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívták! A Biblia minden írója médium, illetve próféta, volt. Ezért a Biblia nem emberi, hanem Isteni mű, mert minden egyes szava sugalmazás, inspiráció, ihlettség!

Ha most valaki azt mondja, hogy az akkori próféták mind csak szentéletű emberek voltak, kiknek más hivatásuk nem volt, ellenben a mostani médiumok közönséges foglalkozással bíró mesteremberek, sokszor cselédek, szolgák, szolgáló leányok, fiúk, kikre csak nem szállhat rá az Isten tiszta szelleme, az olvassa el Joel próféciáját 2. rész 28-29. versekben. Ott megtalálja bemondva a mai időket: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.” Ezen jövendölés teljesedik ma be előttünk a spiritizmusnak elnevezett szellemi mozgalomban, azért hogy a szellemileg alvó emberek milliói ébredjenek fel az anyagnak álmából és lássák az igazságot, hogy kicsodák ők, honnan jöttek, hová mennek.

A spiritizmus tehát tulajdonképpen nem egy önálló mozgalom, hanem a vallás keretébe tartózó prófétai működés. Hogy nem a vallás keretében működik, az azért van, mert az Isten szükségesnek találta a tulajdonképpeni próféták előtt, útegyengetőket, úttörőket küldeni az asztalmozgató, a kopogó szellemekben, hogy az emberek elhiggyék, hogy igenis van egy láthatatlan világ, hogy a halottak élnek. Hogy halottak nincsenek, mert Isten nem a holtak Istene, hanem az élők Istene! (Márk 12,27) Ettől a bizonyságtételtől aztán megijedt a vallás, és dacára annak, hogy hirdeti, mégis fél a prófétálástól!

A spiritizmusban azonban nemcsak az emberek harcolnak emberek ellen, hanem a szellemek is a szellemek ellen. Amint vannak médiumaik a tisztult, magasabb szellemeknek, akképp vannak médiumaik az ellentétes szellemeknek is. Azért kell vigyázniuk a médiumoknak, nehogy az ellentét eszközeivé legyenek. Spiritizálni tehát nem volna szabad másképp, csak komoly szellemi vezetés mellett. Komoly szellemi vezetésre azonban csak áhítatos, szívből fakadó imádsággal és tiszta érzelmekkel lehet szert tenni. Az anyagias érdekekből és kíváncsiságból alakított spiritiszta körben pedig komoly szellemi vezetés nincsen!

Spiritizálni csak komolyabb szellemi vezetés mellett volna szabad azoknak, akik csak jót akarnak, akik csak a szeretet törvényei szerint akarnak élni, akiknek a lelke tiszta érzelmekkel van teli, mert még az ilyen emberek mellett is van a tagadó szellemeknek a sokasága, egész serege, akiknek meg van engedve a kísértés.

Az ellentét működése dacára is, azonban hála a végtelen jóságú Atya kegyelmének, a spiritizmus a mai világban csodálatos védelemben részesül mindenütt és mindig jobban terjed. De minél inkább terjed, annál erősebb, ellentétes szellemeket hív ki maga ellen. Ezekkel szemben az egyedüli erősség a hit, szeretet, alázat. Amint látjuk ma oly időket élünk, midőn a spiritizmus kezd ismertebb, elterjedtebb lenni az emberek közt, mert az Atya így akarja. Azért van az, hogy ma már komoly, számottevő, okos emberek, kezdik figyelemmel kísérni a spiritisztákat és lassanként rájön mindenki, hogy azok, kik csak jót akarnak, akik csak a szeretet törvényei szerint igyekeznek élni, akik mindenkit csak szeretetne, hitre, alázatra tanítanak, vagyis a spiritiszták és a papok mégsem lehetnek lebecsülnivaló emberek.

A spiritizmus, mint eszköz teljesíti is a maga feladatát bárminő hatalmak állják is az útját. Rombolja a hitetlenséget, gőgöt, gyűlöletet és építi a hitet, szeretetet, alázatot. Ezen magasztos célhoz vezető úton oly belső fölénnyel lép fel, hogy nem törődik a támadásokkal. Mert, amit hirdet, az igazság. Az igazság lénye pedig nem attól függ, hogy hány ember ismeri el. Az igazság akkor is igazság marad, ha a végtelen nagy tömegekkel szemben csak egyetlen egy ember is bírja és hirdeti. Például Galileo Galilei: „Eppur si muove!”, azaz „Mégis mozog” (a Föld).

A spiritizmusban rejlő igazság utat fog magának törni minden akadályokon keresztül, és miként egy újabb felkelő nap sugarainak melegével és világosságával, el fogja árasztani az egész emberiséget, az egész világot!

A spiritizmus, mint eszköz, és a vallás is, mint eszköz nem örök életűek. Csak addig lesznek, amíg céljukat, feladatukat, hivatásukat el nem végzik. Lehet tehát mondani, hogy mind a kettő egy-egy hullám, amelyet felvetett az emberiség fejlődésének, újjászületésének végtelen óceánja, és ők el fognak simulni és bele fognak olvadni ennek az óceánnak tükörsima felületébe mihelyst, mint eszközök betöltötték feladatukat. A spiritizmus, mint eszköz éppúgy, mint a vallás is, csak azoknál tud eredményeket elérni, akik elérték a fejlettségnek, az érettségnek azt a fokát, amely őket képessé teszi az igazság befogadására. Aki megköti magát, akinek a szemén még hályog van, arra sem a vallás, sem a spiritizmus nincs hatással.

Budapest, 1931. 2. 25.