A spiritizmus nem vallásgyakorlat

Mi a tudás és mi a vallás? A vallás nem egyéb, mint az Isteni igazságoknak emberi formákba, keretekbe való szorítása és az emberi formáknak, kereteknek az emberekre való ráerőszakolása. A tudás ellenben az örök igazságoknak egyszerű ismertetése. Hogy ezt jobban megérthessük, példákra van szükségünk.

Örök igazság például az, hogy az Isten egy kezdet és vég nélküli nem teremtett szellem, egyetlen egy a maga nemében, tehát részekre nem osztható. Neki nincsenek részei, csak teremtményei! Az Ő teremtménye az a legnagyobb, legtisztább, soha el nem bukott szellem, akit a Földön Jézus Krisztusnak mondunk. Ugyancsak az Ő teremtményei a többi szellem, akik eltávolodtak Tőle, de visszatértek Hozzá, tehát tisztult szellemek, akik a mi vezetőink, oktatóink!

Mit csinált az emberiségnek elnevezett, bukott szellemcsoport ezen igazsággal? Formákba, keretekbe szorította és ráerőszakolta testvéreire. Három részre osztotta a részekre nem osztható Egy Istent, Teremtőt. De, hogy az egy Istent imádó zsidók ne mondhassák rá az elszakadó és magukat keresztényeknek nevező zsidókra azt, hogy ők több Istent imádók, tehát a három részre felbontott Istent egyesítették a Szentháromságban.

Így keletkezett a Szentháromság dogmája, egy keret, egy forma, amelynek ugyan igaza van, amikor a Teremtőt Atyának és az Úr Jézust Fiúnak mondja, de nincs igaza akkor, amikor a Szentlelket csak Isteni erőnek mondja, és nem akarja elismerni azt, hogy a Szentlélek nem egyéb, mint a tisztult szellemeknek a sokasága. A Szentháromság tana tehát elsikkasztja a szellem létezését, a szellemet. Ezért van a vallás ellene a spiritizmusnak, mert az foglalkozik az ember tulajdonképpeni lényével, a szellemmel!

A spiritizmus által kimutatott örök Isteni igazság továbbá az, hogy a szellemnek, hogy magát láthatóvá, megfoghatóvá, tapinthatóvá tegye, nincs szüksége emberi módon való megszületésre, és a vallások mégis a legtisztább szellemnek, Jézusnak, illetve az Ő földi megjelenésének keretet, formát, emberi anyát ad, holott Jézus maga mondja, hogy Ő nem született földi anyától. (Máté 11,11) Sőt, a kereszténység megalapítója Pál apostol is mondja, hogy Jézus apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. (Zsidók 7,3)

Miután az emberiségnek elnevezett bukott szellemcsoport most már elhordozhatja az igazságot, sőt már fel kell ismernie magát, mint szellemet, azért közli velünk az Isten az igazságot a szellemek által, mert emberek által mi azt meg nem tudtuk volna soha.

A spiritizmusban jön hozzánk a tudás erőszak nélkül, forma nélkül!

Már most azonban, dacára annak, hogy mi tudjuk, hogy mi a vallás és miként működik a vallás, és tudjuk, hogy mi a tudás, és hogy miként működik a tudás, nekünk mégsem szabad a vallásra rosszat mondani, azt elítélni, mert az is egy eszköz az Isten kezében és szükséges addig, amíg vannak fejletlen lelkek, kiknek szükséges. Eljön az idő, amikor a vallást fel fogja váltani a tudás, mert tudással sokkal hamarább lehet célhoz jutni, mint vallással. Vallás által már milliók és milliók jutottak el az Istenhez, de hosszú, fáradtságos úton, ellenben a tudással hamarabb vagyunk a célnál, Istennél.

Hogy mily lassan halad az ember a vallás kereteiben, formáiban, külsőségekkel megterhelve és mily gyorsan megy a célhoz a tudás szárnyain, külsőségek nélkül azt megmutatja a 19 évszázados vallásokban élő emberiség viselkedése és lelki állapota, és a néhány évtizedes spiritizmus tudásában élő spiritisztáknak a viselkedése és lelki állapota.

A különféle vallásokban az elmúlt 1900 év alatt annyi gyönyörű szívet, lelket megindító tanítás és prédikáció hangzott el a világ templomaiban és Biblia magyarázó szobáiban a hitről, alázatról, szeretetről, testvériségről, hogy az ott elérzékenyült emberek a meghatottságtól annyi örömkönnyet ontottak, hogy a könnyeknek ezen árjából már hatalmas folyamok lehetnének. És dacára annak hol tart ma a vallásos templomlátogató, szentségekkel élő, külsőségekhez ragaszkodó, sokat imádkozó emberiség? Hitben, alázatban, szeretetben, testvériségben él talán? Dehogy!

A ma szorosan egymás mellett látható nyomor és luxus, az egymást gyűlölő, egymást megrabló emberek és népek, a lázasan fegyverkező Európa a hitnek, az alázatnak, a szeretetnek, a testvériségnek a legteljesebb csődjét, bukását jelentik. Hogy ez a csőd és bukás teljesen biztosan elvezet bennünket a János jelenéseiben megjövendölt három jajhoz, a gázháborúhoz, repülő és gépháborúhoz, világforradalomhoz, ahol elpusztul az emberiség harmad része, az már látható, az már kikerülhetetlen. A 19 évszázados vallásokban élő emberiségnek a viselkedését íme, látjuk. Nézzük most a lelkiállapotát!

Az emberek lelki állapota ma olyan, hogy a válságnak nevezett nagy nyomorban és a kilátástalan jövő miatti aggodalomban az emberek már túl vannak a kétségbeesésen és napjaink jelszava: „Kenyeret és játékot!” Hát nem látjátok az éhségtüntetők kiabálását a kenyér után és az egyre jobban terjedő sportőrületet. Ugyanazokat az időket éljük, mint a nagy, római birodalom bukása előtt, amikor szintén az volt a jelszó: „Panem et circenses!” Tehát ma is bukás előtt állunk, csakhogy ez a bukás oly rettenetes lesz, hogy abból ez a világ többé feltámadni nem fog, mert meg van jövendölve, hogy új eget és földet várunk!

A 19 évszázados vallásokban élő emberiségnek viselkedését és lelkiállapotát tehát látjuk, nézzük most a néhány évtizedes spiritizmus tudásában élő emberiség lelkiállapotát és viselkedését. Tekintsünk be egy spiritiszta körbe, és akkor fogalmunk lesz az egész világon kialakuló, keletkező 144000-ről. (János jel. 7 és 14) Soha nem látott, soha nem hallott emberek, katolikusok, reformátusok, zsidók a legteljesebb testvéri szeretetben összejönnek egymással egy fedél alatt, kezet fognak, megölelik, sőt meg is csókolják egymást, segítik és vigasztalják egymást és dacára annak, hogy túlnyomóan szegények, mégis gazdagnak mondják magukat. Ha így viselkednének a vallásban élők, bizony nem volna nyomor, nem volna háború.

Igaz és sajnos, hogy a spiritisztáknak a fele magával hozza a körökbe a vallásos kereteket, külsőségeket, hosszú imákat, énekeket, továbbá türelmetlenséget, gyűlöletet, széthúzást, összhangtalanságot. Mindez az ellentétnek a működése, hogy megakadályozza az új ég és az új Földnek a kialakulását. Az ellentét éppen úgy működik a spiritiszta szeánszokon a maga médiumaival, amint működik a Szentlélek, az igazság lelke a maga médiumaival. Hogy működnek a Szentlélek, és hogy működnek az ellentét médiumai?

A Szentlélek médiumai tömören, röviden, de mégis sokat mondanak. Kevés szóban sokat adnak, tudást adnak, amelytől újjászületik a lélek! Az ellentét médiumai hosszú lére eresztett, cifra, hangzatos szavakban, egymásra halmozott Bibliai idézetekben megnyugtatják, dicsérik a kör tagjainak a viselkedését annyira, hogy a körtagok azt hiszik, hogy ők már tökéletes emberek, mert spiritiszta körbe járnak. Hasonlók tehát azokhoz, kik tökéleteseknek tartják magukat, mert templomba járnak.

Amely spiritiszta körbe az ellentét, így be tud férkőzni, ott a hiba a körtagokban van. Mert ott a körtagok nem azért jönnek össze, hogy magukat a hitben, szeretetben, alázatban tökéletesítsék, hogy több tudáshoz, megismeréshez jussanak, hogy megismerjék önmagukat és a mindenséget, hanem csak azért jönnek össze, hogy a szenvedő szellemek színpadias viselkedésén elszórakozzanak, hogy szép, de semmitmondó, üres prédikációkat halljanak, a hosszú imákban és énekekben elérzékenyüljenek. Az ilyen spiritiszta körnek ilyen hallgatói tehát tulajdonképpen nem csinálnak mást, mint a spiritiszta körben tovább gyakorolják a vallásukat. Az ilyen spiritisztáknak tehát a spiritizmusból hasznuk nincs! Az ilyen spiritiszta körök a dogmatikus papok szellemeinek a tanyái, akik a körtagokkal a végtelenségig elimádkoztatják a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, az Úrangyalát, a Hiszekegyet, és a többit.

Testvéreim, ezért ha észreveszitek, hogy a médium sokat, szépet beszél, de nem mond semmit, sőt hétről hétre ugyanazt mondja, akkor lelketekben szegüljetek ellene, és ha ez sem használ, szakítsátok félbe az üres szóáradatot és lelketekben kérjétek az Urat, hogy küldjön igazi aratókat az Ő aratásába! Ámen!

Budapest, 1930. 12. 16.