Bűnbocsánat

Bűnbocsánat a bűnnek az elfelejtése, a bűnös gondolatnak, szónak és cselekedetnek az emlékezetemből való kitörlése. Mindaddig, amíg az én emlékezetemből nincs kitörölve az a gondolat, az a szó, az a cselekedet, amely engem bánt, amely önmagam előtt megszégyenít, amíg én azt el nem feledtem, mindaddig az, nekem megbocsátva nincsen. A bűneim csak akkor vannak megbocsátva, ha az én gondolat és képzeletvilágomban nincsenek nyugtalanító emlékek, ha azok elvannak felejtve, emlékezetemből ki vannak törölve.

A bántó, tehát bűnös gondolatok, szavak, cselekedetek mibenléte és elfelejtése a spiritizmus tanítása szerint röviden a következő: A GONDOLAT egy erő, amely az anyagi világunkban csak érezhető, de a szellemvilágban azonban színt és alakot vesz fel, ezért néha le is fényképezhető. A gondolatból az anyagi világunkban akkor lesz ÉRZÉS, és a szellemvilágban akkor lesz szín és alak is, ha az akarat által, de különösen a hangosan kimondott szó által felerősíttetik, illetve meghatványozódik.

Ha az anyagban levő ÉRZÉS, illetve a szellemvilágban levő erős színű ÉRZÉS és alak, az akarat által újból felerősíttetik, meghatványozódik, akkor CSELEKEDET lesz belőle. A CSELEKEDET tehát a gondolatnak a legmagasabb hatványa, felerősítése. Ezért bánt legjobban a bűnös cselekedet, és bánt, üldöz a bűnös GONDOLAT, ÉRZÉS, CSELEKEDET mindaddig, amíg az a szeretetsugaraiban megolvadva, el nem tűnik, mint egy hóember a napsugarakban. Mi történik a hóemberrel, a bűnnel a napsugarak, a szeretetsugarak melegében? Mindig kisebbedik, és végül elveszíti az alakját, és egy alaktalan tömeggé esik össze. Az egyre fogyó alaktalan maradvány mindig kevésbé és kevésbé figyelmeztet bennünket arra, hogy itt egy hóember volt, hogy bűn volt. Az utolsó kis maradvány eltűnése után, eltűnik az emlékezetünkből a hóember, a bűn, illetve a bűn meg van bocsátva.

A bűnt, illetve a hideg fagyos gondolatokat, szavakat, cselekedeteket olvasztó szeretetsugarak az Istentől jönnek. Ezért mondja Ézsaiás próféta, illetve médium közvetítésével egy tisztult szellemgyermeke által az Isten, hogy: „Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” (Ézsaiás 43,25) A bűnnek az eltörléséhez, a hóembernek az elolvadásához, az emlékezetünkből való eltörléséhez nem szükséges tehát más, mint a felülről jövő szeretetsugaraknak a befogadása, vagyis a megtérés. Mi tehát megtérünk akkor, ha a befogadott szeretet szerint gondolkozunk, beszélünk és cselekszünk.

Hogy Isten a bűneink eltörléséhez csak a megtérést kívánja, azt is megmondja Ezékiel médium közvetítésével egy tisztult szellemgyermeke, illetve a Szentlélek által: „És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen.” (Ezékiel 18,21-22) Istennek a bűnbocsánatra vonatkozó két kijelentése, melyet Ézsaiás és Ezékiel próféták, illetve médiumok közvetítésével évezredekkel ezelőtt hozzánk eljuttatott, most is érvényes. Azért mondta az Ő Szent Fia: „Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére.” (Máté 5,17) Azért mondta Péter: „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek.” (Péter II. 1,19-21.) Péternek ez a figyelmeztetése igen súlyos, mert Jézus rajta, mint sziklára akarta, akarja, és fogja megalapítani az Istennek egy szerető családját, de a betűhöz való ragaszkodás megölte azt. (Kor. II. 3,6) A német Biblia ezért nagyon helyesen nem beszél anyaszentegyházról, csak közösségről! Ha a bűnbocsánathoz szükséges volna a kenyérnek és bornak az élvezete, akkor mind elkárhoznának azok, akik nem ismerik, és nem teszik azt.

Mikor Jézus azt mondta, hogy „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (Lukács 22,19), akkor avval azt mondta: Amiként én megtöröm és kiontom az én testemet és véremet, illetve az én szeretetemet, mely oly egész, mint ez a kenyér és oly teliteljes, mint ez a pohár bor, és szétosztom azt köztetek egyforma adagokban, akként cselekedjetek ti is az én emlékezetemre, vagyis osszátok, ontsátok ti is az egész szeretetet egyforma adagokban mindazoknak, akik körülvesznek benneteket. Ezt tegyétek a bűnök bocsánatára, mert csak a szeretetnek az egyforma adagolása után jöhet és jön a bűnbocsánat.

Ha tudjuk azt, hogy Jézus testet öltése az Ige testetöltése (János 1,14), az Ige pedig a Szeretet, akkor Jézus teste és vére a Szeretet. Mikor Jézus a kenyérre és borra azt mondja, hogy ez az én testem és vérem, akkor azt mondja: Ez az én szeretetem, ezt vegyétek magatokba. A betűhöz való ragaszkodás ölte meg az értelmet. (Kor. II. 3,6)

Miután az Isten, az Ő Szent Fia, és a Szentlélek, vagyis a tisztult szellemgyermekei által cselekszik nálunk, tehát általuk cselekszi a bűneink eltörlését is. De miután ők akaratban egyek, tehát mégis csak az Isten az, aki megbocsát, még akkor is, ha a Fiúnak és a Szentléleknek adja a bűnmegbocsátó hatalmát. Hogy Jézusnak van bűnmegbocsátó hatalma, azt Ő maga mondja: „Hogy pedig lássátok, hogy az ember Fiának van hatalma a Földön bűnöket megbocsátani, neked mondom, kelj fel bűneidből, vedd a nyugalmadat és megtérve eredj haza az Atyai házba.” (Máté 9,6; Márk 2,10; Lukács 5,24)

A Szentléleknek bűnmegbocsátó hatalmáról szintén Jézus tett tanúbizonyságot, amikor először rálehel a tanítványaira és így adja nekik a Szentlelket, és csak azután ruházza fel őket bűnmegbocsátó és megtartó hatalommal. (János 20,23) A ráleheléssel rájuk bocsátotta az Ő tiszta fluidjait, amelyek annyira átalakították az Ő rezgésszámaikat, hogy azután hozzájuk kapcsolódhattak, a Szentléleknek elnevezett, tisztult, magas szellemek, és ezek mondták ki a bűnmegbocsátást vagy megtartást a tanítványok, mint médiumok által.

Amíg például Péterhez nem volt hozzákapcsolódva a Szentléleknek nevezett tisztult, magas szellem, addig csak a mennyek országának kulcsait, a hitet, szeretetet, alázatot adta neki Jézus, és mondta, hogy valahányszor ezekkel megköt egy viszonyt, kapcsolatot az Isten és az emberek között a Földön, az kötve marad a szellemvilágban is. És valahányszor felold egy viszonyt, kapcsolatot az ember és a gonosz között a Földön, az a szellemvilágban is feloldva marad, ami természetes. Ez tehát még nem bűnbocsánat, csak a mennyek országának a megnyitása az emberek előtt. Ezt pedig álkulcsokkal megcselekedni nem lehet, miképpen mi szeretnénk álszeretettel, álhittel, álalázattal. Ez is természetes.

A spiritizmusnak eme tanítása után jövünk rá, hogy az Istennek nem minden szolgája bírja a bűnmegbocsátó és bűnmegtartó hatalmat, csak az, akihez hozzákapcsolódhatott egy tisztult, magas szellem, aki ennek a Szentléleknek a médiuma, akinél már megvannak a mennyek országának a kulcsai, a hit, szeretet, alázat. A bűnmegbocsátás pedig a Szent Szellem által úgy történik, hogy a magas rezgésszámaival, fluidjaival elolvasztja, megsemmisíti a bántó emlékeket, és hogy ez templomi szertartás nélkül történik, az természetes.

A Szentléleknek, vagyis a Szent Szellemnek a hozzákapcsolódása az Isten szolgájához teljesen független a teológia elvégzésétől, a felszenteléstől stb., mert ez a hozzákapcsolódás csak akkor történhet meg, ha az Isten szolgájának a rezgésszámait már annyira átváltoztatta a Krisztus Igazsága, Szeretete és Alázata, és a tudatos hit, hogy az ő rezgésszámai megfelelnek a tisztult Szellem, a Szentlélek rezgésszámainak. Amíg az Isten szolgája nem tudja szeretni a más vallásúakat is ugyanúgy, mint a saját híveit, amíg különbséget tesz a saját vallása és a más vallások között, amíg a saját vallását jobbnak és egyedül üdvözítőnek tartja, amíg másokat eretnekeknek bélyegez, amíg kerüli és átokkal sújtja a más vallásúakat, amíg a más templomokba való belépést tiltja, amíg a máshol kötött házasságokat vadházasságoknak tartja, addig nem kapcsolódhat hozzá a Szentlélek, a Szent Szellem az természetes. Amíg az Isten szolgájához nincsen hozzákapcsolódva a Szent Szellem, addig ő csak az egyháznak a szolgája, mert a Szent Szellem Krisztusi szeretete nem ismer vallást, a Szent Szellemnek nincs vallása, csak SZERETETE!

Budapest 1932. 2. 25.