Keresztség a spiritizmus megvilágításában

„János keresztsége honnan vala, mennyből-é, vagy emberektől?” (Máté 21,25; Márk 12,30; Lukács 20,4) Ezt kérdezte Jézus Urunk a hitetlen Farizeusoktól, és ők nem mertek e kérdésre megfelelni.

Keresztelő János egy nagy próféta, illetve egy kiváló médium volt, és mint ilyen, ha valami rendkívülit cselekedett, azt sugallatra tette. A vízkeresztséget is tehát nem maga találta ki, hanem erre az Isten tiszta szellemeitől sugalmazásban utasítva lett. Ez bizonyos! Mert ha nem így lett volna, ha János maga találta volna ki a vízkeresztséget, akkor Jézus nem hagyta volna magát megkeresztelni Jánostól.

János vízkeresztsége tehát az Istentől van! Isten azt Jánosnak azért rendelte el, hogy újból látható formában szövetséget kössön az emberekkel, amint azt megtette először Mózes által a körülmetélésben. Egy látható szövetségkötésre, a látható világhoz ragaszkodó embernek szüksége van. Az anyagias emberre csak anyagias cselekménnyel lehet hatni. Most is, egy szövetségkötésnél szükségünk van egy látható, fehér papíroson, látható, fekete tintával megírt, kézzelfogható szerződésre. Például szükségünk van a mindennapi életben, hogy a lélekben megkötött házasságot még papiroson is megerősítsük.

De az embernek, mint bukott szellemnek benne van a természetében, hogy nem tarja be a szerződést sem Istennel, sem emberrel szemben. Mikor az emberek a Mózes által megkötött, és látható, anyagias cselekedettel kísért szerződést megszegték, Isten az Ő végtelen szeretetében egy másik szellemgyermekét, Keresztelő Jánost küldte le, hogy újból egy látható külsőséggel kísért szerződést kössön, de most már nem a gyermekkel, hanem a felnőtt emberrel, nyilvános bűnvallomás kíséretében.

De miként a zsidók, úgy a keresztények sem tartják be az Istennel kötött szövetséget. A be nem tartás nagyon megkönnyített az által, hogy a keresztelést a gyermeken hajtják végre, és a nyilvános bűnvallomást elhagyták, dacára annak, hogy Keresztelő János ahhoz igen szigorúan ragaszkodott. A körülmetéléssel és vízkeresztséggel arra kötelezték magukat a zsidók és a keresztények, hogy betartják az Istennek törvényét, a szeretetet. (Gal. 3,27; Péter I. 3,21) De a mindinkább növekedő gazdasági válság, a szenvedők jajkiáltásai, a rohamosan szaporodó és emelkedő nyomorúság mind azt bizonyítják, hogy a szövetségek nem lesznek betartva, tehát érvénytelenek! Megmondja ezt Pál apostol is. (Róm. 2,25; Kor. I. 7,19)

Isten mindezt előre látta, ezért már Keresztelő János által beígéri a harmadik szövetségkötést (Máté 3,11), de amelyet már nem fog kísérni semmiféle külső, anyagias cselekedet. Vagyis beígéri a szellemi keresztséget! Ez a szellemi keresztség napjainkban kezdődik a spiritizmusban nyilvánosan, mert szórványosan észrevétlenül mindig megvolt.

A spiritizmusban küldi hozzánk az Isten az Ő tisztult szellemgyermekeit, akik az összes vérrel és vízzel keresztelteket a szövetség betartására, a szeretetben való életre hívják fel. Amint Keresztelő János a Jordán vizével öntötte le az embereket, akképpen az egész világ most az ún. holtak szellemeivel öntetik le, hogy ezeknek a behatása alatt, és ezeknek az elfogadása által váljanak az emberek alkalmasakká és méltókká a Szentlélek keresztségére és a tűzkeresztségre, amelyben újjáalakulnak, újjászületnek!

Amint Keresztelő János működéséről tudott az akkori világ, éppúgy a spiritizmus működéséről is tud a mostani világ. Akkor voltak emberek, kik elmentek Keresztelő Jánoshoz, hallgattak rá, és részesültek a vízkeresztségben, és vannak most is emberek, kik eljönnek a spiritizmushoz, hallgatnak reá, és részesülnek a szellemi keresztségben. De, amiképp akkor voltak emberek, akik nem mentek el Keresztelő Jánoshoz és mosolyogtak fölötte, vagy gyűlölték, és így nem részesültek a vízkeresztségben, akképp vannak most is emberek, kik nem mennek el a spiritizmushoz, mosolyognak fölötte, vagy gyűlölik azt, és így szintén nem részesülnek a szellemi keresztségben ahol, mint hulló vízcseppek, hullnak ránk a szellemek tanításai.

Mikor részesülünk mi a spiritizmus által a szellemi keresztségben? Akkor, ha hiszünk a szellemek létezésében, ha elhisszük, hogy azt a sok szép tanítást, ami a médiumok által jön, hogy azt nem ők maguk mondják, hanem a szellemek. Aki azt mondja, hogy a médium magától szól, az úgy jár, mint azok, akik azt mondják, hogy Keresztelő János, a legnagyobb médium, szintén magától szólt, vagyis, nem kapja meg most a szellemi keresztséget.

A szellemi keresztséghez is szükséges tehát a hit. Csak hitben tudjuk elfogadni a szellemek tanításait, és csak hitben ébred fel bennünk az igyekezet, az akarat, hogy azok szerint éljünk is. Ebbéli igyekezetünk és akaratunk jelenti a Szentlélekkel való keresztséget. Ha pedig igyekezetünkben és akaratunkban ódáig fejlődtünk, hogy elhamvadnak, elégnek bennünk a mi gyarlóságaink, aggodalmaskodásaink, akkor nyerjük el a tűzkeresztséget.

A Szentlélek keresztségében az ember szellemi segítségben, sugalmazásban, erősítésben részesül a tisztult szellemek részéről. Ehhez segítenek bennünket az összes vallások és legújabban a spiritizmus. Csakhogy a spiritizmus segítsége sokkal nagyobb és hathatósabb, mert a spiritizmus azt mondja, hogy a Szentlélek az nem egy erő, hanem a tisztult szellemek sokasága, sok-sok értelmes szellemi lény, egyéniség!

Ha ezt tudjuk, csak akkor értjük meg azt a jelenséget, amely megtörtént Jézus megkeresztelkedése alkalmával. (Lukács 3,21-22) Itt nem egy erő működött, hanem egy tisztult szellem. Az vette fel magára a galamb alakot, és az mondta azokat a szavakat, hogy: „Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!” Az Isten itt egy tisztult szellemgyermeke által tett bizonyságot, látható és hallható alakban Jézus küldetéséről. Erre pedig egy erő nem képes. Csak egy tisztult szellem vehet fel magára az ő lelke, szellemi teste által bármiféle alakot, és szólhat hangos szót az emberekhez!

A galamb alakot azért vette fel magára az a szellem, mert a galamb a zsidó tradíciók szerint a tisztaság mintaképe volt, és áldozatul lett hozva az oltáron Izrael fiainak a megváltására. Csak így volt ez hatással a zsidókra, és az Isten ezt akarta. A megkeresztelkedése alkalmával imádkozó Jézus továbbá példában mutatta be nekünk, hogy az ATYA a lélekből jövő imára azonnal cselekszik. Ez volt Jézus első, nyilvános, nagy példaadása a mi részünkre!

Amiként Keresztelő János keresztelése sok zűrzavart okozott az emberek között, és sokan azt kérdezték tőle, hogy kicsoda Ő és mit akar, hasonlóképen most is sok zűrzavart okoznak azok az emberek, kik mint spiritiszták azt mondják, hogy: „Térjetek meg, mert ismét elközelgett a mennyeknek országa, elközelgett az utolsó lehetőség a megtérésre!” Most is sokan kérdezik azt az ilyen spiritisztáktól, hogy kicsodák ők és mit akarnak? Talán új vallásalapítók ők?

A spiritisztának is az legyen a válasza, ami volt Keresztelő Jánosnak a válasza, hogy: „Kiáltó szó a pusztában.” (Máté 3,3) Mert minden spiritiszta, aki a Szentlélek üzeneteit adja tovább az embereknek, az nem akar vallásalapító lenni, az nem ellensége a meglevő vallásoknak, az csak egy kiáltó szó a pusztában, hogy az emberek belássák, hogy az eddigi életmódjuk helytelen volt, mert eddig hitetlenségben, gyűlöletben, gőgben éltek.

Amiképp tehát Keresztelő Jánosnak és Jézus Urunknak nem volt szándékában a vízzel való keresztelés által egy új vallást, a keresztény vallást csinálni, akképp a spiritizmusban működő, tisztult szellemeknek sincsen szándékukban szellemi keresztség által új vallást csinálni, hanem csak tanítani és az emberekben a szeretetet felébreszteni. A spiritiszták nem akarnak mást, csak azt, hogy lehetőleg, minél többen részesüljünk a szellemi keresztségben, hogy szeretetben élhessünk, boldogok lehessünk, még a legnagyobb nyomorban is!

Budapest, 1931. 5. 20.