Nincs emberteremtés, csak szellemteremtés

Jézus Atyja a mi Atyánk, mi tehát testvérei vagyunk Neki és egymásnak. Miután Jézus a mi testvérünk, és mivel a mi Atyánk nem személyválogató, tehát nekünk a tudásban is egyenlőknek kell lennünk Jézussal, amint voltunk egykoron. Amiként fejlődnek a szellemi érzékeink, akként ismerünk fel új és új igazságokat, és romba dőlnek a régiek. Az egyik ilyen régi, tarthatatlan tudományos elmélet a protoplazma elmélet. Darwin fejlődéstana szerint a protoplazmából sejtcsoportok keletkeztek tisztán csak vegyi és delejes hatások befolyása alatt. A sejtcsoportok a fejlődés folyamán mindig tökéletesebb és tökéletesebb alakot vettek föl, és nemzedékről nemzedékre kialakult bennük a SZERETET, a HIT, az ISTENFOGALOM stb. Az ember tehát egy véletlenül keletkezett sejtcsoport és a lelkiismerete is csak a sejtek megnyilvánulása.

De 1847-ben történt valami. Nyilvánosan lépett fel a spiritizmus és nyilvánosan jelentkezett a letagadott szellem, és napjainkban már az egész világon jelentkezik és cselekszik is nemcsak a tudománynak, de a keresztény egyházaknak is a legnagyobb rémületére. A keresztény egyházak közt egyedül a Római Katolikus Egyház az, amely már hivatalosan is elfogadja a szellemet, és a szellemekkel való közlekedést megengedhetőnek tartja. Dr. Trikál József római katolikus főpap ugyanis a pápai jóváhagyással megjelent könyvében (Az okkultizmus bölcseleti szempontból) a 12. oldalon azt írja: „Szellemek vannak, és az Isten is megengedi, hogy a jó szellemekkel érintkezzünk.” A 108. oldalon pedig egyenesen ajánlja a szellemektől való kérdezést, amikor azt írja: „Ha valamely rejtett jelenséget másképp megérteni nem tudjuk, forduljunk a tiszta szellemekhez úgy, mint a spiritiszták!” Ezeket a tiszta szellemeket, akik elvezérelnek bennünket minden igazságra, Jézus az Igazság Lelkének mondja és beígéri az elküldésüket. (János 16,13)

Az igazságnak ez a szelleme azt mondja, hogy az egysejtű lény fejlődési menete a többsejtű lényig helyes. Az út helyes, de a kiindulás nem! Mert a kiindulást nem az anyagban, hanem a kisugárzó erőkben, rezgésekben, illetve ezek kibocsátójában kell keresni. A protoplazma alatt tulajdonképpen rezgő erőparányokat kell érteni. De, ahol rezgő erőparányok vannak, ott már a logikus gondolkozás szerint is kell lenni egy forrásnak, ahonnan ezek kiáramlanak, kell lenni VALAKINEK, AKI ezeket rezegteti, anyaggá tömöríti, és a rezgések végtelen száma szerint, végtelen minőségű anyagot formál, és ez által világokat és a világokon mindent teremt.

Az igazságnak a szelleme megmondja, hogy AKI ezt a mindenséget teremtette és folyton teremti, és fenntartja, az nem a protoplazma, hanem a végtelen SZERETET, AKI egyben a mi ATYÁNK! Az összes teremtő és alkotó kisugárzásnak Ő az örökös forrása. A mi ATYÁNKNAK erről a csodálatos kisugárzásáról beszélnek a Biblia kezdőszavai is ekképpen: „És az Isten lelke lebeg vala a vizek felett!” (Mózes I. 1,2) Már most, ha a mi ATYÁNKNAK a lelke az Ő csodálatos kisugárzása, akkor természetes, hogy minden szellemnek a lelke az ő saját kisugárzása. Ez a kisugárzás minden szellemet burokszerűen vesz körül. Minden szellem kisugárzásának, burkának, lelkének más a színárnyalata. A teremtett szellemek, azért bírnak ilyen kisugárzással, burokkal, mert Atyjuknak is ilyen van. Ezért vannak ők az Atya hasonlatosságára teremtve, de csak a hasonlatosságára, mert az Atya közvetlen kisugárzásából lesznek a szellemek kezdet és vég nélkül, és a teremtett szellemek kisugárzása, lelke okozza szünet és vég nélkül az erőt és az anyagot. Végeredményben tehát nemcsak a szellem, de az erő és az anyag is az Atyánktól ered, mert hiszen Ő bocsájtja ki magából ilyen kisugárzással azokat a rezgő SZERETETPARÁNYOKAT, amelyekből kifejlődnek a szellemek. Az Atya és a teremtett szellemgyermekek állandó kisugárzása képezi az állandó teremtést. Azért mondja a mi Urunk, Jézusunk, hogy az én Atyám örökké munkálkodik és én is. (János 5,17)

Az Atya tehát nem bocsát ki magából kész szellemeket, hisz akkor Ő nem teremtene, csak részekre osztaná magát. A szellemek teremtése pedig úgy történik, hogy az Atyából kiáramló SZERETETPARÁNYOK az úgynevezett ÉLETPRINCIPIUM fejlődik fel szellemmé. Így keletkeztek a mostani Messiások is, és mi is. Mi tehát valamikor egyformák voltunk mind, és megint egyformák leszünk mind, és együtt leszünk mind, miként voltunk egykoron régen, igen régen!

Hogy a szellemek kisugárzó burka, lelke erő, az kilátszik onnan is, hogy cselekedni képes, hiszen a legközönségesebb munkát, a tárgyak mozgatását is a szellem lelke cselekszi. Hogy pedig ez a lélek anyag is, annak bizonysága, hogy képes látható, tapintható anyaggá tömörülni. Tehát az összes szellemek kisugárzása erő és anyag, és minél tisztább, magasabb a szellem, ez a kisugárzás annál vakítóbb. Az örökös kisugárzással a szellemek nem veszítenek semmit. Ellenkezőleg, minél többet sugároz ki magából a szellem, annál többje van, annál ragyogóbb, teremtőképesebb az ő kisugárzása, burka, lelke. Igaz tehát, minél többet adunk a szeretetből, annál többünk van!

Budapest, 1934. 5. 31.

Köszönetnyilvánítás!

Szeretnék köszönetet mondani valamennyi szellemi lénynek, akik odaátról segítettek nekem az életem során, akár szellemi üzenetekkel vagy bármilyen egyéb módon. Külön szeretném megköszönni a sok szellemi segítséget és üzenetet a Nagymamám és Nagypapám szellemének, az Angyaloknak és az Őrangyalomnak is. Tudom, nem vagyok egy egyszerű eset, ezért külön hálás vagyok, hogy ennek ellenére foglalkoztok velem.

Köszönöm!