Pál apostol levele a spiritizmus megvilágításában

Pál apostol azt írta, hogy amint a halál elhatott Ádám által minden emberre, akként, elhatott az igazság és az élet is minden emberre a Krisztus által. (Róm. 5,12.14-19) Pál apostolnak idézett verseit másképp magyarázza az az ember, aki az ő megismerésében még csak ott tart, hogy csak egy Ádámnak és egy Évának tulajdonítja az egész emberiség elszaporodását, és másképp magyarázza az az ember, aki már tudja azt, hogy ide, erre a Földre, kezdetben egy egész szellemcsoport, egy egész nemzetség jött le egyszerre. Tehát sok Ádám és sok Éva jött le egyszerre, és ez a nemzetség, illetve ez a sok Ádám és sok Éva még mindig itt van, és el nem múlik ezen Földről mindaddig, amíg meg nem lesznek mindazok, amelyeket előre bemondott a mi Urunk, Jézusunk, és amelyek már megkezdődtek napjainkban. (Máté 24.)

Kimondhatatlan fontossága van tehát az igazság után való kutatásnak és az igazság megismerésének, mert az veszi el minden megpróbáltatásnak, minden szenvedésnek a keserű ízét, az veszi el a halál fullánkját és semmi más. Azért mondja Jézus Urunk: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5,6) Akik keresték, szomjúhozták és éhezték az igazságot, azok nem láttak igazságot abban, hogy egy ember vétke miatt minden ember szenvedhessen, valamint abban sem, hogy egy ember érdemeiért, már valamennyi ember megigazuljon. Az igazság után éhezők és szomjúhozok megelégíttettek a spiritizmusban, és boldogok, mert tudják, hogy nem másért szenvednek, és tudják, hogy csak a saját szenvedéseik és a saját kiöntött vérük által igazulnak meg. Valamint tudják azt is, hogy Jézus csak azért szenvedett, csak azért ontotta vérét, hogy nekünk példát adjon!

Hogy Pál apostol is ebben a spiritiszta értelemben írta meg idézett verseit a Rómaiakhoz, az bizonyos, mert Pál apostol nem volt oly tudatlan, hogy ne ismerte volna a próféták írásait, hogy ne ismerte volna azokat a szavakat, amelyeket az Úr megíratott az Ő kiváló prófétája, illetve médiuma által, Ezékiel által már sokkal előbb Izrael népének. Ugyanis azt mondja az Úr: „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni, a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét, az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.” (Ezékiel 18,20.30) Pál apostol ismerte az Urnák ezt a kijelentését, tehát nem írhatta meg a Rómaiaknak azt, hogy minden ember annak az egy bibliai Ádámnak az eredendő vétkét és halálát viseli, valamint azt sem, hogy minden ember megigazult a Krisztus érdemeiért. Továbbá Pál apostol, mint Krisztus médiuma, csak az Isten tisztult szellemeinek a sugalmazását írta le, azok pedig ugyanazt diktálták Pálnak, mint amit diktáltak annak idején Ezékielnek. A sugalmazó Szentlélek pedig nem kerül ellenkezésbe önmagával sohasem!

Hogy Pál apostolnak a fent idézett, és a Rómaiakhoz intézett versei, illetve szavai mégis úgy vannak a Bibliában megörökítve, hogy azok alkalmasak a megtévesztésre, az az emberek alacsony megismeréseiből és tudatlanságából van. Ugyanis, akik a Bibliát összeállították és fordították, azoknak még csak annyi volt a megismerésük, hogy csak egy Ádám létezett kezdetben, ők tehát nem akarták Pál apostol eredeti szavait a megismerésükkel ellenkező értelemben feljegyezni. Hogy így jegyezték fel, az is az Isten akarata. Isten azt akarta, hogy ne kevesen mondják meg nekünk az igazságot, hanem mi sokan találjuk meg azt. Így lesz értékes előttünk az igazság, ha mi jövünk rá!

Vizsgáljuk és elemezzük tehát Pál apostolnak azon szavait, amelyek meg vannak írva a Rómaiakhoz írt levelében, az 5. rész, 12. és 14-19 versekben. A spiritiszta megismerés fényében, az elferdített szavak mögött rájövünk a helyes értelemre.

A 12. vers bibliai szövege: „Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.” A spiritizmus fényénél ez így hangzik: „Annak okáért, miképpen MINDEN EGYES EMBER által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, akképpen elhatott a halál minden emberre, mivelhogy mindnyájan vétkeztek.” Vagyis nemcsak egy vétkezett, de vétkeztek mind abban az időben, mikor még Ádámoknak neveztettek.

A 14. vers bibliai szövege: „Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.” A spiritizmus fényénél ez így hangzik: „Úgyde a halál uralkodott az első Ádámoktól, vagyis az első, lelkiismeret nélküli állatemberektől Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek Ádám esetének hasonlatossága szerint, vagyis, akik nem vétkeztek tudatosan, a lelkiismeret birtokában úgy, mint vétkezett a sok, bibliai, lelkiismerettel bíró Ádám.” Az első, lelkiismerettel nem bíró állatembereken azért uralkodott a halál, mert már, mint bukott szellemek jöttek le a Földre, mint egy bűnös nemzetség, hogy itt felfejlődjenek, kiemelkedjenek a bűnből.

A 15. vers bibliai szövege: „De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.” A spiritizmus fényénél rájövünk arra, hogy ezekben a szavakban Pál apostol azt alkarja mondani, hogy: Máskép működik a kegyelem ajándéka, mint a bűneset. Az első bűneset, mint tudjuk, a gőgnek az eredménye volt. A gőgnek a bűnesete miatt sokan haltak meg. Vagyis a gőg következtében a bűn elhatott sokakra. De az Isten kegyelmi ajándéka, mely a Jézus Krisztusé, az még sokkal több emberre hatott el. Vagyis a kegyelemnek nagyobb a kiható ereje, mint a bűnnek.

A 16. vers bibliai szövege: „És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.” A spiritizmusban rájövünk arra, hogy Pál apostol itt is csak szembeállítja az ítéletet a kegyelemmel, és azt mondja: Az ítélet következtében csak egy bűnöm miatt is elkárhozhatok, ha ez az ítélet mindjárt az egyszeri bűnbeesés után jön el, de a kegyelem ajándéka által sok bűnömtől igazulok meg. Tehát a kegyelemnek nagyobb a kiható ereje, mint az ítéleté.

A 17. vers bibliai szövege: „Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.” A spiritizmus fényében ez így hangzik: „Mert míg a halál egynek a bűnesete következtében csak ezen egy fölött uralkodott, addig a kegyelem és az igazság ajándékának az elfogadása következtében, sokak felett uralkodik az egy Jézus Krisztus az Ő életével.”

A 18. vers bibliai szövege: „Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.” A spiritizmus fényénél ez így hangzik: „Bizonyára azért, miképpen minden emberre elhatott a kárhozat az ő egyszeri bűnesete által, azonképpen minden emberre elhatott az életnek megigazulása az igazsághoz való egyszeri megtérése által.”

A 19. vers bibliai szövege: „Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” A spiritizmus fényénél ez így hangzik: „Mert miképpen egy ember az ő engedetlensége által sokszor lett bűnössé, azonképpen egy ember az ő engedelmessége által sokszor lett igazzá.”

Budapest, 1931. 10. 15.