Régi és új ember

Jézus Atyja a mi Atyánk, mi tehát testvérei vagyunk Neki és egymásnak. Nekünk tehát minden emberben Jézus testvérét, és a mi testvérünket kell meglátnunk, mert addig boldog új évünk nem lehet, amíg a régi emberből nem lesz új ember. Hogy mi a legfontosabb különbség a régi és az új ember között? A SZERETET. A régi ember azt mondja „Szeressétek magatokat!”, az új ember pedig azt, hogy „Szeressük egymást!” A régi ember nemzeteket, faji és vallási különbségeket lát. Az új ember pedig csak egy nagy családot lát az egész emberiségben. A régi ember a világbékét fegyverekkel, szövetségekkel és konferenciákkal akarja megvalósítani. Az új ember pedig tudja, hogy csak a SZERETET hozhat békét, mert a szeretet hiánya minden nyomorúság és szenvedés forrása. A régi ember azt mondja, hogy a pénz a legnagyobb hatalom. Az új ember pedig tudja, hogy a szeretet a legnagyobb hatalom, mert szeretet nélkül nincs élet, csak pusztulás. A régi ember számára a pénz az első. Az új ember számára a szeretet az első.

Pál apostol is azt mondja: „Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Efez. 4,22.24) A levetkőzést és felöltözést Jézus Urunk egyszerűen újjászületésnek mondja. Azért mondja Nikodémusznak: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (János 3,3) Újonnan akkor születünk, ha a Krisztus szeretettben leszünk. „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (Kor. II. 5,17)

Nikodémusz azonban nem gondol a lelki újjászületésre, ezért nem érti Jézust, és újból kérdi, hogy mi módón születhetik az ember másodszor, ha már vén. Ezért Jézus most másodszor, már nemcsak a lelki, de a testi, testben való újjászületésről is beszél, amikor azt mondja: „Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (János 3,5) Itt a valaki alatt érti Jézus azt a szellemet, akinek lelki újjászületés céljából szüksége van a Földön való testbeöltözésre. Ilyenek a Földön élő emberek mind. Nekünk van itt szükségünk a testbeöltözésre, és a szeretetbe való öltözésre, másképp nem mehetünk be az Isten országába, a Szeretet országába!

Az anyag, illetve a test szó helyett Jézus azért használja a víz szót, mert a víz, mint folyékony anyag képezi testünk túlnyomó részét. Különben Jézus nem a víz szót használta akkor, hanem a folyékony anyag szót. Latinul, görögül fluid. A fordításnál aztán a bibliafordítók a folyékony anyag szó helyett, a vizet használták, annál is inkább, mert a keresztvízre gondoltak, és azt hitték, hogy Jézus is a keresztvízre gondolt. Hogy Jézus a víztől szó alatt nem a keresztvizet érti, hanem a testet. Ez kilátszik onnan is, hogy a vízkeresztségtől még egyetlen egy földi ember lelke sem öltözött a szeretetbe. Csak a megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel, megkísértésekkel teljes földi élet öltözteti fel a lelket a szeretetbe. Ezért, ha egy szellem nem öltözik a Földön testbe és szeretetbe, illetve nem születik itt víztől és lélektől, annak újból a Földre kell jönni, és nem a tisztító tűzbe. Miért? Azért, mert az égő tűzben nincs alkalma a szeretet gyakorlására. A szeretet gyakorlására csak a nehéz anyagban van alkalma. A tisztító tűz tehát egy új szenvedéssel teljes földi élet.

Jézus Urunk tehát a reinkarnációt tartja szükségesnek annál az embernél, aki már megvénült, és aki lelki újjászületés nélkül hal meg. Azért mondja utána, hogy: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.” (János 3,6) Már pedig nem új testre, de új lélekre van szükség. Jézus az Isten országába, a Szeretet országába való bejutást ettől a két feltételtől teszi függővé, ha a szellem testbe öltözik és a lelke szeretetbe öltözik. Hogy ennek a két feltételnek a Földön kell bekövetkezni, kilátszik Jézusnak ama szavaiból, amikor azt mondja: „Szükség néktek újonnan születnetek.” (János 3,7) Egy szellemnek tehát addig kell újból és újból testbe öltöznie a Földön, amíg a lelke nem öltözik szeretetbe!

A többszöri életnek, reinkarnációnak a legfényesebb bizonyságai a többféle módon leélt életek. Vannak, kik meghalnak, mint megátalkodott latorok, káromlással az ajkukon. Vannak, kik, mint bűnbánó latrok halnak meg, és vannak, kik úgy hagyják el ezt a Földet, hogy lelkük teli van szeretettel, akik már lelkileg újjászülettek. Ezt a három példát látva, önkéntelenül rá kell mondanunk: Uram, ha igazságos vagy, okvetlen kell, hogy alkalmat adjál, az első két latornál, hogy szeretettel teli lélekkel menjen el erről a Földről. Ha irgalmas vagy, csak az új föld élet tisztító tüzébe küldheted őket, és nem oly tűzbe, ahol nincs alkalmuk a szeretet gyakorlására.

Jézus továbbá azt mondja a lelki születésen csodálkozó Nikodémusznak: „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.” (János 3,8) Vagyis, amint nem látód a szélnek útját, csak érzed a jelenlétét, zúgását, akképp nem látod a lelki újjászületésnek sem az útját, csak a jelenlétét érzed. Az értelmetlen Nikodémusz újból kérdi, hogy: „Mi módon lehetnek ezek?” Jézus erre feddőleg mondja: „Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.” (János 3,9-11) Ezeket mondja Jézus ez évforduló alkalmával most is az embereknek, mert akarja, hogy boldog új évünk legyen már most, 1935-ben. Ez meg is lesz, ha szeretni fogjuk egymást.

1934. 12. 27.

Köszönetnyilvánítás!

Szeretnék köszönetet mondani valamennyi szellemi lénynek, akik odaátról segítettek nekem az életem során, akár szellemi üzenetekkel vagy bármilyen egyéb módon. Külön szeretném megköszönni a sok szellemi segítséget és üzenetet a Nagymamám és Nagypapám szellemének, az Angyaloknak és az Őrangyalomnak is. Tudom, nem vagyok egy egyszerű eset, ezért külön hálás vagyok, hogy ennek ellenére foglalkoztok velem.

Köszönöm!