Rezgés és szeretet

A spiritizmus absztrakt, elvont dolgokkal foglalkozik, de amint minden út Romába vezet, akképp minden egzakt, vagyis bizonyításon alapuló tudás is végeredményben az absztrakthoz, az okkulthoz vezet, mert okkult az egész világmindenség, és okkult, rejtelmes maga az ember is. Ma már az anyagelvű tudomány is elismeri a spiritizmus azon tanítását, hogy minden földi anyag mibenléte a rezgés, és hogy rezgésen áll az egész mindenség, hogy rezgés az a mi éltet, és rezgés az, ami átváltoztat.

A spiritizmus azonban még tovább megy, amikor azt mondja, hogy: „A rezgés semmi más, mint szeretet.” Első pillanatra merész állítás, de beigazolja az a tény, hogy a rezgés is, a szeretet is csodálatosan azonos módón működik. Mindkettőnek tökéletesen egy és ugyanazon eredményei vannak.

Vagyis a rezgés mindent éltet és átváltoztat, és a szeretet is mindent éltet, átváltoztat. A rezgésszámok különbözőségén alapszik a Földön és a mindenségben levő összes anyagnak a különbözősége, és a szeretet különbözőségén alapszik a Földön és a mindenségben levő embereknek, szellemeknek a különbözősége. Az anyagok azért változnak, mert változnak a rezgésszámaik, és az összes emberek és szellemek azért változnak, mert változik a szeretetük. De gyerünk tovább az érdekes analógiában. A tudomány szerint, ha könnyebb, lazább, légiesebb, finomabb az anyag, akkor a rezgések rövidebbek, vagyis gyorsabbak, illetve tevékenyebbek, és a gyakorlati élet szerint is, ha finomabb a lélek, ha lazább, légiesebb a szellem, akkor az ő szeretete is gyorsabb, tevékenyebb. Továbbá, ha tömörebb, keményebb, nehezebb, durvább az anyag, akkor a rezgései hosszabbak, ritkábbak, illetve lassúbbak. Ekképp vagyunk a szeretettel is, ha durvább az ember, a lélek, a szellem, akkor ritkább, lassúbb az ő szeretete. Amint a láthatatlan anyagoknak a rezgésszámai oly rövidek, gyorsak, tevékenyek, hogy a gyorsaságukat, tevékenységüket időben és számban kifejezni nem tudjuk, azonképpen, a láthatatlan lényeknek, a magasan felettünk álló szellemeknek is a szeretete oly gyors és tevékeny, hogy ezt az intenzív szeretetet a mi szavainkkal kifejezni nem tudjuk. Amint igazság az, hogy a rezgésszámok növekedésével finomodik az anyag, éppen olyan csodálatos igazság az, hogy a szeretet növekedésével finomodik a lélek, a szellem, az ember is. Amiképpen a fizikai törvények szerint a rezgés, a mozgás hőt fejleszt, akképp a szeretet is meleget fejleszt a lélekben. Minél gyorsabb a mozgás, a rezgés, annál több meleget eredményez, minél gyorsabb, tevékenyebb a szeretet, annál jobban melegít és megfordítva, minél lassúbb a mozgás, a rezgés, annál hidegebb az anyag, és minél lassúbb a szeretet működése, minél kisebb a szeretet, annál hidegebb a lélek, a szellem, az ember. Hiszen ezt érezzük is, ezt nem is kell bizonyítani!

De gyerünk az analógiában még tovább, és pedig a jéghez, vízhez, gőzhöz és tűzhöz. Itt minden változás rezgésszámváltozás. A víz azért változik gőzzé, mert a tűz rezgésszámai megváltoztatták, meggyorsították a víz rezgésszámait. A víz az ő gőzbeli állapotából azért változik vissza folyékony halmazállapotba a tűz eltávolítása után, mert visszakapta az ő lassabb rezgésszámait, mert megszűnt a tűz rezgésszámainak a ráhatása. Ugyanez a folyamat van a lélekben is, ha a lelkünket kitesszük a szeretni akarás erős rezgésszámainak. Ha a lelkemre ráhat az az erős akaratom, hogy én csak szeretni akarok, szeretni akarom még azt is, aki nekem ellenszenves, akkor ennek az akaratnak az erős rezgésszámai megváltoztatják, gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a bennem levő szeretet rezgésszámokat annyira, hogy a jégből víz, a vízből gőz lesz. Vagyis a jégtömbbé fagyott szeretetem folyékonnyá, majd később gőzzé lesz, és mint a gőz beborít mindent, mindenkit, még az ellenszenveset, az ellenséget is, és a gőzben vagy ködben pedig az ellenség tehetetlen lesz. Ezért van szüksége minden embernek az erős szeretni akarásra, mert ha ez az akarata elhagyja, akkor a gőzölgő szeretetéből ismét víz majd jég lesz, vagyis a szeretetének rezgésszámai visszafejlődnek, visszaváltoznak.

A bizonyítékok ilyen nagy halmaza alatt kénytelenek vagyunk behódolni annak az okkult igazságnak, hogy a SZERETET az REZGÉS, illetve a REZGÉS az SZERETET. Ha most már a tudomány azt mondja, hogy minden a rezgés által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és a Biblia meg azt mondja, hogy minden Ő általa lett, és NÁLA nélkül semmi sem lett, ami lett (János 1,3), akkor itt újból kidomborodik az az okkult igazság, hogy a REZGÉS az SZERETET, a Biblia szerint ISTEN. Hiszen ugyancsak a Biblia mondja tovább (János I. 4,8), hogy „ISTEN A SZERETET!”, vagy megfordítva a SZERETET az ISTEN! Amikor pedig a tudomány elismeri, hogy a legfinomabb, legmagasabb rezgés láthatatlan, azt soha senki nem látta, és a Biblia is azt mondja, hogy az Istent soha senki nem látta (János 1,18), akkor el kell fogadnunk azt az igazságot, hogy a legmagasabb rezgésszám, vagyis a legmagasabb SZERETET már nem más, mint az örök, öntudattal, értelemmel és akarattal bíró személyiség, SZELLEM, ISTEN. Helyesen mondja tehát a német Biblia: „Gott Ist Geist!”, vagyis AZ ISTEN SZELLEM! (János 4,24) De helytelen a magyar fordítás, hogy az Isten lélek, mert a lélek a szellem kisugárzása, az önalkotta burka, amely az ő tömörségében már a szenzitívek által látható, ellenben a SZELLEM, soha senki által nem látható!

Fülöp tehát lehetetlenséget kívánt, amikor azt kívánta Jézustól, hogy: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát!” (János 14,8) Csak ha tudjuk azt, hogy a rezgést, a szeretetet nem lehet meglátni, csak meg érezni, akkor értjük meg Jézus válaszát, amikor Ő azt mondta Fülöpnek, hogy: „Aki engem látott, az látta az Atyát.” Ez annyit jelent, hogy aki engem megérzett, mint szeretetet, az megérezte az Atyát mint szeretetet! Hogy ki az a boldog, aki megláthatja, illetve megérezheti Jézusnak és az Atyának a legmagasabb szeretetét, rezgésszámát, azt megmondja Jézus a következőkben: „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Máté 5,8) Hogy kik a tiszta szívűek, azt is megmondja Jézus Máté 15,19-ben: Azok, akiknek szívéből nem jönnek a gonosz gondolatok, és ezeknek a következményei, szavai, cselekedetei, káromlások, házasságtörések, gyilkosságok stb.

A gonosz gondolat akadályoz meg tehát engem a legmagasabb szeretet meglátásában, illetve a megérzésében. Miért? Mert az a szellemnek oly sötét kisugárzása, alacsony rezgésszáma, hogy az már egy látható, lefényképezhető sötét anyag, amely nem engedi át a legmagasabb rezgésszámnak, a legmagasabb szeretetnek a kékesfehér rezgéseit, és azok nem tudnak nálam hatni, cselekedni. Hogy én megláttam, megéreztem Jézust és VELE együtt az ATYÁT, annak az a bizonysága, hogy én cselekszem a SZERETET, a cselekedeteit, az Ő cselekedeteit, mert az Ő legmagasabb rezgésszámai, az Ő szeretete behatolt hozzám. Amíg én nem cselekszem az Ő cselekedeteit, addig nem láttám, nem éreztem meg ŐT, hiába mondom azt!

Amikor én nem érzem, nem látom ŐT, akkor a legelső teendőm az legyen, hogy eltávolítsam a gonosz gondolatokból képződött sötét nyomasztó burkot az én erős akaratommal, rezgésszámaimmal, és akkor végbemegy az én lelkemben az a fizikai jelenség, amelyet a víznél látunk akkor, amikor az elkezd párologni, amint megszűnik a felette levő térben a légnyomás. Az én szeretetem is párologni, áradni kezd, amint eltávolítom, kiszivattyúzom a ránehezedő ellentétes rezgéseket, érzéseket. Amikor pedig Jézus azt mondja, hogy: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (János 14,21), akkor ez annyit jelent, hogy mi nem akkor szeretjük Jézust, amikor felemelkedett lelki állapotban, szinte extázisban azt mondjuk: „Szeretlek Uram!”, hanem akkor szeretjük ŐT, ha cselekedjük a szeretet cselekedeteit. Ekkor Ő kijelenti magát nekünk akképp, hogy többet ad a lelki békességből, megérzésből, megértésből, szeretetből, alázatból, a hitből. Tehát, ha azt vesszük észre, hogy bennünk növekedik a lelki békesség, megértés, szeretet, alázat, hit, akkor egész bizonyosak letetünk arról, hogy Ő kijelentette magát és fokozatosan, szünet nélkül jelenti ki magát nekünk, a SZERETET!

A mostani elmélkedésünknek a haszna tehát az, hogy biztosan tudjuk, mikor láttuk meg, éreztük meg Jézust, és bizonyossággal tudjuk, hogy Ő kijelentette magát nekünk. Végül, hogy felismertük az akadályát az Ő meglátásának, megérzésének és a kijelentésének, amely nem más, mint a gonosz gondolatok, az alacsony rezgésszámok, amelyeket az erősebb rezgésszámokkal, az akarattal kell eltávolítani.

Budapest, 1933. 12. 7.