A spiritizmus tanítása a hitről

A spiritizmus mindenkitől legelső sorban hitet kíván. Hitet kíván pediglen az Istenben, mint gondviselő, szerető Atyában és hitet kíván az Isten által megteremtett legnagyobb szellemben, akit nevezünk Jézusnak, másképpen az Isten Fiának!

Bármennyire is el légy foglalva a világi tudományokban, ne feledd el soha, hogy a legnagyobb tudomány megtudni, hogy honnan jöttél, miért vagy itt és hová mégy innen. Ennek az igazságnak kutatása elsőrangú, mert ennek birtokában minden más könnyebben megy. De vajon ki képes erre a három kérdésre igazság szerint megfelelni, vagy ki képes közvetlen tapasztalás útján a kétségtelen valóságot megállapítani? Senki! Itt csak a hit segít rajtad, és pedig a spiritizmus tanaiban való hit!

A földi tudás, az anyagban szerzett világi ismeretek legfeljebb azt mondják meg, hogy miképp fejlődött minden az egysejtű lénytől idáig, de a hit által tudjuk meg, hogy minden életnek a kiinduló pontja az Isten. Ezt a hitet tanítja pedig a spiritizmus azért, mert a vallásoknak az eddigi tanításait mi elfogadni nem akarjuk, hanem inkább kutatunk a geológiában, asztronómiában, antropológiában, anatómiában stb.

A spiritizmus dacára annak, hogy eltérít bennünket az eddigi kutatási irányainktól, mégsem jut ellentétbe ezekkel, hanem azt mondja, hogy minden földi, anyagi ismeretnek megvan a maga értéke és jelentősége, csakhogy ezt az értéket nem szabad az embernek túlbecsülnie, mert minden eddigi ismeretünk csak egy eltűnő, parányi részét képezi annak, amit nekünk még tudnunk kell. Amit nekünk pedig még tudnunk kell azon kívül, amit már tudunk, ahhoz egyedül csak a hit vezérel el. Ezt mondja a spiritizmus!

Amikor ahhoz a megismeréshez, ahhoz a világossághoz akarsz eljutni, amely egyedül képes megnyugtatni és boldoggá tenni, akkor a kétségbeejtő állapotodban hittel fordulj a Teremtőhöz és az Ő legnagyobb szellemfiához, a te Megváltó Testvéredhez, és hitben kérd tőlük a segítséget. Hogy milyen nagy jelentősege van annak, amikor a bukott ember hittel kéri a világosságot az ő Teremtőjétől? Arról legjobban meggyőződhetünk a spiritiszta szeánszokon, amikor azt látjuk, hogy amint a sötétben, az űrben bolyongó szellemet sikerül rábírni arra, hogy Istenhez forduljon világosságért, azonnal eloszlik az ő évszázados sötétsége, azonnal tisztában lesz az ő helyzetével, és azonnal követi azt, aki vezetésére kirendeltetett, és azonnal boldogan fog hozzá a megmutatott feladatának az elvégzésére.

Ha a hit ilyen csodát művel a szellemnél világos, hogy az embernél is megteszi ezt, mert hiszen az ember nem egyéb, mint egy bukott szellem, ki sötétben és testben bolyong itt a Földön.

Neked mindenkor szükséged van a hit támogatására, mert amint a spiritizmus mondja, a te bukásod folytán szellem létedre, anyagi testbe lettél bezárva, és az anyagi testednek az öt érzéke csak az anyagi világ értékelésére és megismerésére képesít téged. A láthatatlan világ el van tőled zárva, és csak a titkon érző lelked óhajtva sejti ezt. Hogy ez a sejtés boldoggá tegyen, szükséged van a hitre!

Ha erről a Földről hit nélkül távozol, akkor nem töltötted be a rendeltetésedet, feladatodat még akkor sem, ha az egész világ magasztalt és dicsért is, még ha a leghatalmasabb, legerősebb voltál is, még ha erkölcsös, vallásos, önzetlen voltál is, mert hit nélkül nem volt mérőd mindennek az elvégzésére.

És mit tesz az oktalan, gőgös ember? Azt mondja: „Én fogok hinni, de előbb bizonyságot, jelt akarok látni! Bizonyítsd be nekem te spiritiszta, hogy van Isten, hogy van cselekvő Jézus most is, és én hiszek!”

Oktalan, gőgös ember, hát mondd csak, kinek az előnye az, ha te hiszel? Hát azt gondolod, hogy az Atyának, vagy az ő szellemfiának szüksége van a te hitedre? Hát azt hiszed, hogy az Atya vagy az Ő szellemfia az által kisebb lesz, és te nagyobb leszel, ha te nem hiszel Benne? Hát azt hiszed, hogy a hitetlenséged talán káros hatással van az Atyára? Miért tulajdonítasz olyan nagy fontosságot a te hitednek? A te hitetlenséged csak a te hátrányod és a te veszteséged, és a te károd és nem az Atyáé, sem az Ő szellemfiáé!

Kérdezed miért? Azért, mert ha hiszel, felemeled magad a semmiből valamivé, nem állsz többé egyedül, hanem odakapcsolod magad valami nagyhoz, valami fenségeshez, amire támaszkodni tudsz! Ha a hiteddel odakapcsolod magad a világok Teremtőjéhez, a te Atyádhoz és az Ő legnagyobb szellemfiához, akkor egy sziklán, egy keménységen állsz, amit meg nem ingathat semmi sem, az nem ingatható meg semmi által, az áll, mint egy erősség, az dacol mindennel és minden vihart kiállni képes, mert az több és nagyobb erősség, mint a Földön ismert legerősebb anyag.

Ha hiteddel odakapcsolod magad, akkor nem halmozol tovább tévedést tévedésre, nem bolyongsz a sötétben esetleg évszázadokon át, hanem biztosan haladsz a célod felé, a Fiú útján az Atya felé! Csak Istenbe vetett hittel lesz biztos a te tekinteted a veszéllyel szemben és szembe mersz nézni avval, ami jön, aminek jönnie kell a hitetlenség következtében. Csak hittel tudsz belenyugodni a te sorsodba itt a Földön és ott a szellemvilágban.

Csak Istenbe vetett hittel tudod eltűrni a mai földi állapotokat, tudod eltűrni a láthatatlannak a tagadását anélkül, hogy magad is tagadnád azt! Csak hittel tudod nézni az erkölcsök süllyedését anélkül, hogy magad is beleszédülnél az erkölcstelenség és érzékiség posványába. Csak hittel tudod tűrni a pénz és a hatalom egyeduralmát anélkül, hogy magad is megkívánnád azt. Csak hittel tudsz elhaladni a nagy anyagi jólét mellett anélkül, hogy vágyakoznál utána, hogy magad is hajszolnád azt. Csak hittel tudod szemlélni a társadalmi osztályok elkeseredett harcát gyűlöletét anélkül, hogy magad is beállnál a harcolók köze és fegyvert fognál az elnyomottak mellett.

Csak hittel tud a te lelked nyugalomban maradni, amikor látja az emberek háborúit, a természeti elemek csapásait, pusztításait! Csak hittel tudod a legnagyobb nyomort, ínséget, szenvedést boldogan, nyugodtan elviselni! Csak a hit az, amely visszatart a zúgolódástól, öngyilkosságtól, elfojtja szenvedélyeidet és egy szentet csinál belőled. Csak hittel tudsz önzetlenül lelkesedni a nemesért, a jóért, a szépért!

Hit nélkül lihegnek az emberek milliói a sanyarúság, a kétségbeesés súlya alatt. Vigasztalanok az őket sújtó csapások súlya alatt. Kezeiket tördelik és kétségbeesetten kiáltanak az Úrhoz: „Miért látogatsz meg úgy? Miért versz engem Uram? Miért mérsz annyi csapást szegény fejemre? Miért lehetnek mások boldogok és én miért nem?” Hitetlenségből hangzanak el ezen kiáltások!

Csak a Jézusban, a Szeretet Nagy Szellemében való hit képesít téged mindannak az elviselésére és megcselekedésére, amit elviselni, megcselekedni nem kellene. Csak a hit szárnyain tudsz felemelkedni erről a Földről az Istennek és az Ő szellemfiának a megváltó igazságai felé, a Szeretet és Alázat felé, mert hit nélkül nem lehet erőd ahhoz az alázathoz, ahhoz a tiszta erkölcshöz, ahhoz a szeretethez, ahhoz az önzetlenséghez, lemondáshoz és önfeláldozáshoz, amit Jézus kíván tőled!

Csak a hit által tudod meg ember, hogy mit miért kell elszenvedned, tudod meg a szenvedések értelmét! Csak a hit vezet el téged a mulandótól az Örökkévalóhoz és szabadít fel téged az anyag uralma és az idő zsarnoksága alól! Csak hittel tudod meg azt, hogy a megpróbáltatásokra szükséged van, mert ezek által ismered meg magadat és ezekben tisztulsz meg!

Csak abban a hitben, amelyet a Szentlélektől és az Igazság lelkétől kapsz a spiritizmusban, lehet fejlődésed, csak abban a hitben emelkedhetsz ki az anyag nyugtalanságából a lélek nyugalmához, boldogságához. Ha pedig a spiritizmusban kapott hit boldogságot tud adni, akkor az egy pozitívum, egy valóság! De akinek ezt a pozitívumot, ezt a valóságot meg tudja adni a vallás is, annak nincs szüksége a spiritizmusra!

Budapest, 1931. 3. 24.