Mikor és hogyan érthetjük meg a Bibliát?

Jézus Atyja a mi Atyánk, mi tehát testvérei vagyunk Neki és egymásnak. Ha pedig testvérei vagyunk, szükséges, hogy megértsük ŐT. Azért ígérte meg Jézus az Ő látható alakjának elmenetele előtt, hogy elküldi hozzánk a Szentlelket, aki mindenre megtanít, és mindent megértet velünk, amiket Ő mondott nekünk. (János 14,26) Kérdés most már, ki az a Szentlélek, aki mindenre megtanít? A magyar Bibliából ezt nehéz kivenni, mert az csak lélekről beszél. Ha ellenben elővesszük az összes idegen nyelvű Bibliát, meglátjuk, hogy mindegyik SZELLEMRŐL, SZELLEMEKRŐL beszél, akik eljönnek tanítani bennünket.

Hogy történik ez a tanítás? Ezt is csak az idegen nyelvű Bibliákból tudjuk meg, ha azokban elolvassuk a pünkösdi eseményt. Azokból megtudjuk, hogy az apostolokra rászálltak a Szent Szellemek és mindegyik apostolban két szellem volt jelen: az apostol saját szelleme, és az idegen, tanító szellem. A látható kettős tüzes nyelvek ezt is jelképezték.

Pünkösdkor más nyelveken, vagyis idegen nyelveken szóltak az apostolok, amint azt a tanító szellem adta nékik. (Csel. 2,4) Pünkösdkor tehát idegen nyelveken való szólásról van szó! Ellenben Pál apostol a Korinthusiaknak írt I. levélben, a 14. fejezetben csak nyelveken való szólásról beszél. Miután ez nem idegen nyelvet, nem idegen nyelven való beszédet jelent, nekünk nagyon figyelmesen kell olvasnunk az egész 14. fejezetet, és nagyon el kell rajta gondolkoznunk, hogy megértsük. Ha megértjük, hogy mit is jelent az, hogy nyelveken beszélni, akkor rájövünk egyúttal arra is, hogy mi az oka és célja, illetve mi a haszna a nyelveken szólásnak.

Nyelveken akkor szól valaki, amikor az én anyanyelvemen szól hozzám, de én mégsem értem meg a jelentését addig, amíg meg nem magyarázza azt! Nyelveken szól tehát hozzánk a Biblia is! Mert jóllehet, hogy minden nemzet nyelvére le van fordítva, de a nemzetek mégsem értik meg dacára annak, hogy 19 évszázadon át olvassák már azokat, amiket abba az Isten szent emberei leírtak. Ha pedig azt olvassuk Péter II. 1,21-ben, hogy: „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”, akkor lesz előttünk nyilvánvaló és világos, hogy a nyelveken való szólás tulajdonképpen a Szentlélek, illetve Szent Szellem képletes, rejtélyes beszéde.

Ebben a megértésben vegyük most elő Pál apostolnak a Korinthusiaknak írt I. levelében, a 14. fejezetben megírt verseit, és akkor látjuk meg csak tisztán, világosan, hogy mit is mond nekünk itt az apostol.

A 2. vers azt mondja, hogy ezt a rejtelmes, titkos beszédet senki sem érti, hogy itt csak a lélek, a szellem beszél titkos dolgokat az Istennek, de nem az embereknek, Azért mondja a 4. vers, hogy: Aki nyelveken szól, vagyis a Szent Szellemnek a nyelvén szól, az magát építi. Ahhoz hogy a gyülekezet építése, ahhoz szükséges az 5. vers szerint, hogy megmagyarázza azt, amit szól.

Ha a nyelveken szóló meg tudja magyarázni azt, amit szól, akkor nagyobb a prófétánál. A legnagyobb szellemi ajándék tehát az, ha valaki meg tudja magyarázni a lélek, a szellem titkos beszédét, így például a Bibliában foglaltakat, az írásokat, és főképp Jézus szavait, hogy a lelkek épüljenek általa.

A 6. versben azt mondja az apostol az akkori gyülekezetnek: „Mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?” Ez annyit jelent, hogy nem az van hasznunkra, ha mi egyszerűen csak elolvassuk az ő Bibliában foglalt szavait, hanem az van hasznunkra, ha mi kijelentésben, ismeretben, prófétálásban, tanításban, tehát értelmes magyarázatban kapjuk meg az ő szavainak értelmét, amire pedig nagy szükség van napjainkban az utólagos emberi hozzátoldások következtében.

Tehát a 6. versben tudtunkra adja, hogy mi négyféle módón érthetjük meg a nyelveken megírt Bibliát. És pedig először: Ha kijelentésben, sugalmazásban megkapjuk azoknak rejtett értelmét. Ez a kijelentés, sugalmazás megadatik mindenkinek, akinek egyedüli vágya a szeretetnek a kifejlesztése, és aki alázatban kéri a kijelentést. Másodszor, akkor értjük meg a Bibliát, ha eljutunk ahhoz az igazsághoz, amelyhez az Igazság Szelleme vezérel el bennünket. Ehhez az igazsághoz is eljuthat mindenki, aki vágyakozik utána, mert nincs ma már a Földön olyan hely, ahol ne szólnának az Igazság Szellemei. Harmadszor, megérthetjük a Bibliát akkor, ha a próféták, médiumok által szólnak hozzánk azok a szellemek, akik írták, vagy ismerik az írásokat, és a médiumi szavakban leadják az értelmüket. Negyedszer, megérthetjük a Bibliát akkor, ha azoktól kapunk tanítást, akik az előbb háromféle út valamelyikén már megértették azt.

A 14. vers azt mondja: „Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”, vagyis ha a Szentléleknek, Szent Szellemnek a nyelvén könyörgök, csak a szellem könyörög, de az én értelmem gyümölcstelen, vagyis nem tudom, hogy valójában miért könyörgök. Például a Miatyánk imája is a Szent Szellem nyelvén van megírva, ezért a Miatyánkban sok millió ember könyörög az Istenhez, de mégsem tudja, hogy miért könyörög. Ezért a Miatyánk imájában csak az emberek lelke könyörög az Istenhez, de az értelmük gyümölcstelen, vagyis nem tudják, nem értik, hogy mire kérik tulajdonképpen az Atyát. A megnemértésben például millióan csak búzakenyeret kérnek, csak egy rajtuk kívül levő megkísértőre és gonoszra gondolnak stb. (Lásd: Miatyánk a spiritizmus megvilágításában és A Miatyánk bizonyságban és igazságban való elmondása című fejezeteket)

A 21. vers azt mondja: „A törvényben meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.” Hát nem idegen előttünk a szellemnek az ajka, a nyelve? Hát nem idegenkedünk mi a szellemek szólásaitól? Sajnos nagyon is. Az Úr azért engedi napjainkban egyre sűrűbben, hogy lássuk a nagy különbséget az emberi és a szellemi tanítások között, és felfigyeljünk az igazságra. Sajnos mi még így sem hallgatunk rá.

Mi az oka annak, hogy a Biblia nyelveken van írva annyira, hogy mi még most, a 20. században sem értjük meg, és ahány ember, annyiféleképpen érti, magyarázza, és a különféle értelmezés miatt háborúskodik egymással? Ennek az egyik oka az, hogy a világ bölcsei el ne bízzák magukat, hogy ne mondhassák, hogy ők megértik még az Istennek beszédét is, hanem belássák, hogy az ő bölcsességüknél van még nagyobb is, és hogy lássák, hogy a tudatlanoknak, a kisdedeknek nevezettek, kik nem végeztek teológiát, még azok is túltesznek rajtuk a megértés dolgában!

Mikor Jézus azt mondja: „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket.” (Máté 19,14; Márk 10,14), akkor a kisdedek alatt nem a kisgyermekeket érti, hanem a szeretetben, alázatban élő lelki szegényeket, kik a világ szemében laikusok, tudatlanok, nincsenek felszentelve, és mégis megértik a nyelveken való szólást, a Bibliát, Jézus mély értelmű szavait. Azért mondja Jézus: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.” (Máté 11,25; Lukács 10,21)

Mi most a célja a nyelveken való szólásnak? A pünkösdi idegen nyelveken való szólásnak a célja az volt, hogy az apostolok érezzék, hogy az Úr Jézus velük van, hogy hitükben megerősödjenek az eljövendő harcra. A nyelveken való szólásnak, a nyelveken megírt Bibliának az a célja, hogy annak megértése, örvendetes bizonysága legyen az Ő jelenlétének, a meg nem értés pedig jeléül legyen nekem, hogy még kevés bennem a SZERETET, az ALÁZAT, a HIT. Még nem tartozom ama kisdedek közé, akiknek legfőbb vágyuk, akik nem akarnak mást, csak szeretetben, alázatban élni a testvéreikkel. A nyelveken való szólásnak, az Ő szavainak a meg nem értése, tehát a szomorú bizonysága annak, hogy mi még távol vagyunk TŐLE, a SZERETETTŐL, ALÁZATTÓL, és a HITTŐL, a megértés pedig az örvendetes bizonysága annak, hogy már közeledünk HOZZÁ! Ezt a közeledést akarja Ő siettetni, azért szól hozzánk nyelveken. A pünkösdkor való idegen nyelveken való szólásnak pedig az volt a célja, hogy felfigyeljen a sokaság, hogy a csoda áltál megpuhítva, készségesebb legyen az igazságnak a befogadására.

Budapest, 1935. 6. 6.